Winners
000000000000

In 2024

Winners Directory : 2016 April

Cash Prize Winners

M.G. Dhanapala
Vasana Sampatha 1302
Rs.1,000,000
M.G. Dhanapala
Girandurukotte
I.K.R. Pradeep
Sampath Rekha 0515
Rs.1,000,000
I.K.R. Pradeep
Dodampe
G.W. Meththananda
Sampath Rekha 0525
Rs.1,000,000
G.W. Meththananda
Kalutara - South
A. Arunendran
Neeroga Lagna Jaya 0063
Rs.1,000,000
A. Arunendran
Vavuniya
H.J.M. Anil Kumara
Mahajana Sampatha 3158
Rs.2,000,000
H.J.M. Anil Kumara
Anamaduwa
H.M. Karunarathne
Mahajana Sampatha 3150
Rs.2,000,000
H.M. Karunarathne
Wariyapola
A.A.C.S Bandula
Mahajana Sampatha 3167
Rs.2,000,000
A.A.C.S Bandula
Bandaragama
R.G.D. Chandani
Mahajana Sampatha 3168
Rs.2,000,000
R.G.D. Chandani
Matale
D.S.P Ilangakoon
Mahajana Sampatha 3157
Rs.2,000,000
D.S.P Ilangakoon
Negombo
W. Piyasena
Power Lotto 0088
Rs.2,500,000
W. Piyasena
Kataragama
N.N.K. Jayasena
Jathika Sampatha 0617
Rs.2,000,000
N.N.K. Jayasena
Boossa
NLB 60th Anniversary Logo