ලග්ගල මා/ මාරක මහා විද්‍යාලයට සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධානය කිරීම - 2019

2019-07-10 12:58:002019-07-10 14:35:302019-07-10 13:08:37

ලග්ගල මා/ මාරක මහා විද්‍යාලයට සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධානය කිරීම - 2019. මෙම  ප්‍රධානය සඳහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පූර්න අනුග්‍රාහකත්වයෙන්  ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී විය.