Jathika Sampatha Lottery Results

Draw/DateResultsMore
1073
Wednesday November 25, 2020
 1. V
 2. 5
 3. 1
 4. 8
 5. 6
 6. 1
 7. 3
More
1072
Saturday November 14, 2020
 1. S
 2. 8
 3. 4
 4. 2
 5. 7
 6. 2
 7. 1
More
1071
Wednesday November 11, 2020
 1. D
 2. 5
 3. 6
 4. 1
 5. 2
 6. 1
 7. 0
More
1070
Saturday November 07, 2020
 1. A
 2. 2
 3. 9
 4. 6
 5. 3
 6. 9
 7. 8
More
1069
Wednesday November 04, 2020
 1. T
 2. 1
 3. 5
 4. 2
 5. 2
 6. 6
 7. 1
More
1068
Saturday October 31, 2020
 1. G
 2. 6
 3. 6
 4. 4
 5. 1
 6. 0
 7. 4
More
1067
Wednesday October 28, 2020
 1. P
 2. 3
 3. 9
 4. 8
 5. 1
 6. 3
 7. 5
More
1066
Saturday October 24, 2020
 1. N
 2. 0
 3. 4
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 1
More
1065
Wednesday October 21, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 3
 4. 4
 5. 4
 6. 1
 7. 4
More
1064
Saturday October 17, 2020
 1. X
 2. 9
 3. 0
 4. 8
 5. 8
 6. 4
 7. 4
More
1063
Wednesday October 14, 2020
 1. V
 2. 0
 3. 4
 4. 3
 5. 5
 6. 1
 7. 5
More
1062
Saturday October 10, 2020
 1. R
 2. 2
 3. 3
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 2
More
1061
Wednesday October 07, 2020
 1. R
 2. 7
 3. 0
 4. 5
 5. 8
 6. 3
 7. 7
More
1060
Saturday October 03, 2020
 1. O
 2. 2
 3. 2
 4. 5
 5. 9
 6. 4
 7. 1
More
1059
Wednesday September 30, 2020
 1. H
 2. 0
 3. 0
 4. 2
 5. 7
 6. 9
 7. 6
More
1058
Saturday September 26, 2020
 1. Z
 2. 9
 3. 3
 4. 4
 5. 8
 6. 6
 7. 6
More
1057
Wednesday September 23, 2020
 1. W
 2. 9
 3. 1
 4. 5
 5. 0
 6. 0
 7. 7
More
1056
Saturday September 19, 2020
 1. Z
 2. 4
 3. 3
 4. 7
 5. 4
 6. 2
 7. 9
More
1055
Wednesday September 16, 2020
 1. H
 2. 7
 3. 4
 4. 7
 5. 8
 6. 5
 7. 1
More
1054
Saturday September 12, 2020
 1. O
 2. 0
 3. 9
 4. 7
 5. 0
 6. 7
 7. 8
More
1053
Wednesday September 09, 2020
 1. B
 2. 2
 3. 5
 4. 1
 5. 0
 6. 1
 7. 4
More
1052
Saturday September 05, 2020
 1. L
 2. 8
 3. 2
 4. 4
 5. 6
 6. 9
 7. 5
More
1051
Wednesday September 02, 2020
 1. K
 2. 6
 3. 4
 4. 8
 5. 3
 6. 9
 7. 6
More
1050
Saturday August 29, 2020
 1. J
 2. 0
 3. 9
 4. 4
 5. 2
 6. 8
 7. 3
More
1049
Wednesday August 26, 2020
 1. P
 2. 8
 3. 8
 4. 5
 5. 1
 6. 0
 7. 2
More
1048
Saturday August 22, 2020
 1. B
 2. 0
 3. 8
 4. 6
 5. 2
 6. 2
 7. 4
More
1047
Wednesday August 19, 2020
 1. U
 2. 8
 3. 4
 4. 6
 5. 0
 6. 2
 7. 5
More
1046
Saturday August 15, 2020
 1. A
 2. 2
 3. 1
 4. 5
 5. 4
 6. 8
 7. 2
More
1045
Wednesday August 12, 2020
 1. P
 2. 9
 3. 0
 4. 8
 5. 0
 6. 4
 7. 2
More
1044
Saturday August 08, 2020
 1. Z
 2. 1
 3. 5
 4. 6
 5. 9
 6. 4
 7. 1
More
1043
Wednesday August 05, 2020
 1. C
 2. 8
 3. 5
 4. 4
 5. 5
 6. 2
 7. 2
More
1042
Saturday August 01, 2020
 1. F
 2. 1
 3. 4
 4. 8
 5. 1
 6. 9
 7. 6
More
1041
Wednesday July 29, 2020
 1. A
 2. 9
 3. 5
 4. 2
 5. 1
 6. 4
 7. 5
More
1040
Saturday July 25, 2020
 1. N
 2. 5
 3. 5
 4. 2
 5. 9
 6. 6
 7. 9
More
1039
Wednesday July 22, 2020
 1. O
 2. 1
 3. 3
 4. 0
 5. 5
 6. 3
 7. 2
More
1038
Saturday July 18, 2020
 1. Z
 2. 5
 3. 8
 4. 5
 5. 0
 6. 2
 7. 0
More
1037
Wednesday July 15, 2020
 1. R
 2. 7
 3. 8
 4. 2
 5. 6
 6. 6
 7. 1
More
1036
Saturday July 11, 2020
 1. Q
 2. 8
 3. 2
 4. 3
 5. 2
 6. 2
 7. 0
More
1035
Wednesday July 08, 2020
 1. H
 2. 8
 3. 6
 4. 1
 5. 9
 6. 9
 7. 3
More
1034
Saturday July 04, 2020
 1. H
 2. 2
 3. 7
 4. 6
 5. 1
 6. 8
 7. 1
More
1033
Wednesday July 01, 2020
 1. C
 2. 5
 3. 1
 4. 0
 5. 4
 6. 1
 7. 5
More
1032
Saturday June 27, 2020
 1. X
 2. 6
 3. 8
 4. 4
 5. 8
 6. 9
 7. 4
More
1031
Wednesday June 24, 2020
 1. B
 2. 0
 3. 5
 4. 3
 5. 4
 6. 2
 7. 2
More
1030
Saturday June 20, 2020
 1. T
 2. 2
 3. 3
 4. 8
 5. 9
 6. 4
 7. 9
More
1029
Wednesday June 17, 2020
 1. Z
 2. 3
 3. 9
 4. 1
 5. 0
 6. 6
 7. 3
More
1028
Wednesday May 20, 2020
 1. E
 2. 0
 3. 0
 4. 1
 5. 9
 6. 6
 7. 2
More