නවතම ප්‍රතිඵල

2019 මැයි මස, 20 වන සඳුදා

මහජන සම්පත
3920
 1. N
 2. 0
 3. 4
 4. 3
 5. 3
 6. 0
 7. 4
තව
ගොවි සෙත
2123
 1. T
 2. 1
 3. 12
 4. 32
 5. 60
තව
සුපිරි වාසනා
1427
 1. 2
 2. 6
 3. 16
 4. 33
 5. 36
 6. 63
 7. 41
තව
මෙගා පවර්
0382
 1. I
 2. 21
 3. 3
 4. 38
 5. 68
 6. 69
තව

හෙට සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 65,866,661.60
Lotteries Logosරු. 18,163,440.00
Lotteries Logosරු. 12,138,077.20
Lotteries Logosසුබෝපභෝගී නිවසක්
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 187,031,105.15


නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා Banner

නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වසර 50 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට මුදල් ප්‍රතිප...

වැඩිදුර කියවන්න
 වාසනා සම්පත Banner

වාසනා සම්පත

නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම ...

වැඩිදුර කියවන්න
\'NLB 811 Mobile Lottery Service\' Banner

\'NLB 811 Mobile Lottery Service\'

 

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

මෙම දිනුම් ඇදීම 30000 ඩොලර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් විකිනීමෙන් පසුව පැවැත්වේ. ත්යාග දිනුම් ලොතරැයි ටිකට් එකේ දින...

වැඩිදුර කියවන්න

ගොවි සෙත 1989

එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය Lotteries Logos
රු.1,000,000
එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය
කෝට්ටේ

ජාතික සම්පත 0906

ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා
ගම්පොළ

මහජන සම්පත 3823

පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා Lotteries Logos
රු.2,000,000
පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා
මඩකලපුව

මැයි ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත3653367126,780,200.00
මහජන සම්පත2045926129,307,125.00
ධන නිධානය63689121,991,920.00
ජාතික සම්පත36661320,445,810.00
මෙගා පවර්140393944,542,700.00
සුපිරි වාසනා41727913,468,480.00
නීරෝගා59362718,224,740.00
වාසනා සම්පත26300810,007,000.00
සෙවණ30879711,130,890.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න