ධන නිධානය 120 වැනි වාරය විශේෂ ලොතරැයිිිය 2019-02-26 දා දිනුම් අදී

ටොයෝටා වීගෝ මෝටර් රථ 1 , 125CC මෝටර් සයිකල් 2 , 100CC මෝටර් සයිකල් 2 ,මිල රු 20 යි ,ටිකට් පත් සීමිතයි.දිනුම් ඇදීම 2019-02-26