නවතම ප්‍රතිඵල

2019 ජූනි මස, 15 වන සෙනසුරාදා

ගොවි සෙත
2149
 1. J
 2. 1
 3. 18
 4. 30
 5. 76
තව
සුපිරි වාසනා
1434
 1. 19
 2. 35
 3. 51
 4. 52
 5. 69
 6. 45
 7. 26
තව
ජාතික සම්පත
0948
 1. Q
 2. 1
 3. 6
 4. 0
 5. 9
 6. 9
 7. 8
තව
සෙවණ
0192
 1. X
 2. 9
 3. 10
 4. 16
 5. 56
තව

අද සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 75,809,639.20
Lotteries Logosරු. 17,636,519.00
Lotteries Logosරු. 92,347,119.04
Lotteries Logosරු. 13,451,830.20
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 92,347,119.04


නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා Banner

නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වසර 50 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට මුදල් ප්‍රතිප...

වැඩිදුර කියවන්න
 වාසනා සම්පත Banner

වාසනා සම්පත

නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම ...

වැඩිදුර කියවන්න
NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව Banner

NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව

 

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

මෙම දිනුම් ඇදීම 30000 ඩොලර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් විකිනීමෙන් පසුව පැවැත්වේ. ත්යාග දිනුම් ලොතරැයි ටිකට් එකේ දින...

වැඩිදුර කියවන්න

ගොවි සෙත 1989

එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය Lotteries Logos
රු.1,000,000
එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය
කෝට්ටේ

ජාතික සම්පත 0906

ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා
ගම්පොළ

මහජන සම්පත 3823

පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා Lotteries Logos
රු.2,000,000
පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා
මඩකලපුව

ජූනි ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත3194418105,786,500.00
මහජන සම්පත1654156103,680,670.00
ධන නිධානය49388016,606,880.00
ජාතික සම්පත39693021,749,940.00
මෙගා පවර්100237232,456,600.00
සුපිරි වාසනා45079417,429,700.00
නීරෝගා52771717,419,840.00
වාසනා සම්පත1828395,996,280.00
සෙවණ40351014,097,240.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න