නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම

නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැරණිතම දිනුම් අදින ලබන ලොතරැයියක් වන වාසනා සම්පත ලොතරැයිය ආරම්භ වන්නේ 1994 ජනවාරි 31 වන දිනදීය.

සමස්ථ අලෙවි ජාලයේ සහ පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි, 2019.03.14 සිට ආකර්ෂණීය නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව “වාසනා සම්පත” ලොතරැයිය වෙළද පොලට නැවත දියත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව වාසනා සම්පත සංශෝධිත නව ත්‍යාග රටාව පහත පරිදි වේ.

 

ඉංග්‍රීසි අකුර සමග අංක 04ම ගැලපේ නම්

රු 10,000,000/-

අංක 04ක් පමණක් ගැලපේ නම් 

රු 1,000,000/-

අංක 03ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්

රු 100,000/-

අංක 03ක් පමණක් ගැලපේ නම් 

රු 2000/-

අංක 02ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්

රු 500/-

අංක 02ක්පමණක් ගැලපේ නම්

රු 100/-

අංක 01ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්

රු 60/-

අංක 01ක් පමණක් ගැලපේ නම්

රු 20/-

ඉංග්‍රීසි අකුර පමණක් ගැලපේ නම්

රු 20/-

  • සංශෝධිත ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිත විශේෂ දිනුම් වාරය

මෙම සංශෝධන සහිත ප්‍රථම වාසනා සම්පත දිනුම් වාරය, එනම් 2019.03.14 දිනට යෙදෙන 1535 වන දිනුම් වාරය විශේෂ දිනුම් වාරයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඊට අදාල විස්තරය පහත පරිදි වේ.

ලබා දෙන අමතර විශේෂ ත්‍යා

පවත්නා ත්‍යාගයන්ට අමතරව ලොතරැයිපතේ මුද්‍රිත අංක 07කින් සමන්විත විශේෂ අංකය දිනුම් ඇදීමෙන් විශේෂ කාණ්ඩ අංක 12 ක් තෝරාගනු ලබයි. එම කාණ්ඩ අංක ජයග්‍රාහකයින් සඳහා පහත සඳහන් පරිදි අමතර ත්‍යාගයන් ලබා දෙනු ලැබේ.

  • විශේෂ අංකය                                            - Toyota Wigo මෝටර් රථ 01,
  • දෙවන විශේෂ අංකය                                 - 100cc කාන්තා යතුරු පැදියක්,    
  • තෙවන විශේෂ අංකය සිට                         - රන් කාසිය බැගින් රන් කාසි 10ක්

දොලොස්වන විශේෂ අංකය සඳහා

 

  • වාසනා සම්පත 1536 වන වාරයේ සිට 1545 වන වාරය දක්වා අතිරේක ත්‍යාග සහිතව වෙළද පොළට නිකුත් කිරීම

සංශෝධිත නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා වැඩිදුරටත් පාරිභෝගිකයින්  අතරට ගෙන යාම අරමුණු කර ගෙන වාසනා සම්පත 1536 වන දිනුම් වාරයේ සිට 2019.05.30 දිනට යෙදෙන වාසනා සම්පත 1545 දිනුම් වාරය දක්වා අංක 07කින් සමන්විත විශේෂිත අංකයක් ලොතරැයිපතේ මුද්‍රණය කරන අතර එම අංකය දිනුම් ඇදීමෙන් තෝරාගන්නා එක් විශේෂිත අංකයක් සදහා 100cc කාන්තා යතුරු පැදියබැගින් මෙම දිනුම් වාර 10දීම අමතර ත්‍යාග ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා 0777121408