ඩොලර් ෆොර්චූන්
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    ---

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

ඩොලර් ෆොර්චූන්

 

  • මෙම ලොතරැයිය 2016/03/30 දින හඳූන්වාදෙන ලදි. සෑම ටිකට්පතක් ම දැනට පවතින ඇමෙරිකානු ඩොලර් 10ට හෝ ඊට සමාන පරිවර්තනය කළ හැකි ව්‍යවහාර මුදලට විකුණනු ලැබේ. ටිකට්පත් 30"000 විකිණි අවසන් වීමෙන් පසු දිනුම් ඇදිම පවත්වනු ලැබේ.
  • ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000 ත්‍යාග
  • ශුද්ධ ලාභය ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ

පින්තුර

  • ඩොලර් ෆොර්චූන් - dolla
  • ඩොලර් ෆොර්චූන් - dollar_fortune

ත්‍යාග රටාව - 2017 ජනවාරි මස, 11 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
ඇ. ඩොලර්. 100,000