• ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 4,287,415.68

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 628

දිනය: 2023 දෙසැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා

හඳහන - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

ආර්.පී.සිරිසේන මයා
හඳහන 0427

ආර්.පී.සිරිසේන මයා
කඩවත
එස්.ඒ.ඈන් ප්‍රියන්ති මිය
හඳහන 0414
සුපිරි ත්‍යාගය
එස්.ඒ.ඈන් ප්‍රියන්ති මිය
මාලබේ
එස්.පී.ඩී.ලසන්ත මයා
හඳහන 0409

එස්.පී.ඩී.ලසන්ත මයා
රුවන්වැල්ල
සියල්ල බලන්න

හඳහන

පින්තුර

 • හඳහන - Brochure
 • හඳහන - Ticket_e
 • හඳහන - handahana-friday
 • හඳහන - handahana-monday
 • හඳහන - handahana-saturday
 • හඳහන - handahana-sunday
 • හඳහන - handahana-thursday
 • හඳහන - handahana-tuesday
 • හඳහන - handahana-wednesday
 • හඳහන - m_Handahana
 • හඳහන - vv

ත්‍යාග රටාව - 2023 නොවැම්බර් මස, 05 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 3,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 25,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.120
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.40
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
1 වැනි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.50,000
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
1 වැනි

රු.40

ත්‍යාග රටාව - 2023 සැප්තැම්බර් මස, 03 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 3,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 25,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.120
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.40
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
අමතර දෙවන ලග්නය රු.40

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජූලි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.15,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.120
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.40
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
අමතර දෙවන ලග්නය රු.40

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජූලි මස, 01 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.500,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.15,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.20
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
අමතර දෙවන ලග්නය රු.20

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජූනි මස, 30 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.500,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.15,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.20
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
අමතර දෙවන ලග්නය රු.20
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
1 වැනි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000

ත්‍යාග රටාව - 2023 අප්‍රේල් මස, 12 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.500,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.15,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.20
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
අමතර දෙවන ලග්නය රු.20
NLB 60th Anniversary Logo