සෙවණ
 • අඟහරුවාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ

  සුබෝපභෝගී නිවසක්

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 229

දිනය: 2019 ඔක්තෝබර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා

සෙවණ - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

P.ශ‍ය්‍යාමා මල්කාන්ති ප්‍රනාන්දු මිය Lotteries Logos
සෙවණ 0065
රු.1,000,000
P.ශ‍ය්‍යාමා මල්කාන්ති ප්‍රනාන්දු මිය
ආඩිඅම්බලම
එම්.ඒ.දයා සරත් කුමර මහතා Lotteries Logos
සෙවණ 0064
රු.1,000,000
එම්.ඒ.දයා සරත් කුමර මහතා
මරදගහමුල
කේ. එන්. වී. ජයපාල Lotteries Logos
සෙවණ 0061
රු.1,000,000
කේ. එන්. වී. ජයපාල
හොරොව්පතාන
සියල්ල බලන්න

සෙවණ

 • ලොතරැයිය සතියට දෙදිනක් එනම් බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දින දෙකෙහි ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ දිනුම් අදිනු ලබයි. පළමු දිනුම් ඇදීම 2017 ජුලි මස 27 වන දා සිදු කරනු ලබයි.
 • දායකත්වය : සෙවණ නිවාස අරමුදලට ලබාදෙන දායකත්වය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම නව ටිකට් පත වෙළද පලට නිකුත් කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත.

සෙවණ ලොතරැයියෙන් සිදු කරනු ලැබූ සේවාවන්

 • ගම්උදා සංවත්සරය පැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික්කයේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණුකිරීම, නව නිවාස සකසාදීම, මහාමාර්ග, පාලම් වැඩිදියුණු කිරීම.
 • සෙවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ආගමික සංස්කෘතික අංශය කෙරෙහිද සෙවණ ලොතරැයියෙන් දායකත්වය ලබාදුන් අතර ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ රන් වියන නිර්මාණය කිරීම සඳහා දායකත්වය ලබාදීම එහිදී ප්‍රධාන තැනක්ගනී.
 • 1985 වර්ෂයේ සිට ගම්උදා සංවත්සරයට සමගාමීව එම භූමිය ආශ්‍රිතව ආගමික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවන ලදී.

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2017 ජූලි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුබෝපභෝගී නිවසක්
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
සුබෝපභෝගී නිවසක්
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.50
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2019 Logo