සෙවණ
 • ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ 1 වැනි

  රු. 14,236,348.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 346

දිනය: 2022 ජනවාරි මස, 21 වන සිකුරාදා

සෙවණ - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

 K.A.M. කරුණානායක මහතා
සෙවණ 0314
මෝටර් රථය
K.A.M. කරුණානායක මහතා
කිරලෝගම
එල්. එල්. හේවාමානගේ මහතා
සෙවණ 0251
සුපිරි ත්‍යාගය
එල්. එල්. හේවාමානගේ මහතා
ගාල්ල
සී.එම්.ඒ.ඩබ්. දසනායක මහතා
සෙවණ 0227
මෝටර් රථය
සී.එම්.ඒ.ඩබ්. දසනායක මහතා
නිට්ටඹුව
සියල්ල බලන්න

සෙවණ

 • ලොතරැයිය සතියට දෙදිනක් එනම් බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දින දෙකෙහි ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ දිනුම් අදිනු ලබයි. පළමු දිනුම් ඇදීම 2017 ජුලි මස 27 වන දා සිදු කරනු ලබයි.
 • දායකත්වය : සෙවණ නිවාස අරමුදලට ලබාදෙන දායකත්වය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම නව ටිකට් පත වෙළද පලට නිකුත් කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත. සෙවණ ලොතරැයියෙන් සිදු කරනු ලැබූ සේවාවන්
 • ගම්උදා සංවත්සරය පැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික්කයේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණුකිරීම, නව නිවාස සකසාදීම, මහාමාර්ග, පාලම් වැඩිදියුණු කිරීම.
 • සෙවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ආගමික සංස්කෘතික අංශය කෙරෙහිද සෙවණ ලොතරැයියෙන් දායකත්වය ලබාදුන් අතර ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ රන් වියන නිර්මාණය කිරීම සඳහා දායකත්වය ලබාදීම එහිදී ප්‍රධාන තැනක්ගනී.
 • 1985 වර්ෂයේ සිට ගම්උදා සංවත්සරයට සමගාමීව එම භූමිය ආශ්‍රිතව ආගමික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවන ලදී.

පින්තුර

 • සෙවණ - sevana_Sat
 • සෙවණ - sevana_Thu
 • සෙවණ - ticket

ත්‍යාග රටාව - 2022 ජනවාරි මස, 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

ත්‍යාග රටාව - 2019 නොවැම්බර් මස, 05 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.50
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20