සුපිරි වාසනා
 • සඳුදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 20,548,791.24

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 1523

දිනය: 2020 අගෝස්තු මස, 03 වන සඳුදා

සුපිරි වාසනා - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

H.M. දීපිකා චාන්දනී හේරත් මිය
සුපිරි වාසනා 1484
රු.1,000,000
H.M. දීපිකා චාන්දනී හේරත් මිය
වදාකඩ
M. සුරේෂ් ජීවන් විජේතිලක මහතා
සුපිරි වාසනා 1481
රු.1,000,000
M. සුරේෂ් ජීවන් විජේතිලක මහතා
බලංගොඩ
ආර්. ඒ. සුමනපාල මහතා
සුපිරි වාසනා 1476
රු.1,000,000
ආර්. ඒ. සුමනපාල මහතා
වේයන්ගොඩ
සියල්ල බලන්න

සුපිරි වාසනා

 • 1999 වසරේ දී මෙම ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී.  සතියේ සෑම බදාදා සහ සෙනසුරාදා යන දිනයන්හි මෙම ලොතරැයියේ දිනුම් ඇදීම සිදුකරයි.
 • බදාදා දිනුම් අදින ලබන මෙම  ලොතරැයියෙහි  අලෙවි පිරිවැටුමෙන් 10% රණවිරු  සේවා අධිකාරියට දෙනු ලබන අතර,සෙනසුරාදා  දිනුම් අදින ලොතරැයියෙහි  අලෙවි පිරිවැටුමෙන් 10% ක්‍රීඩා හා සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය වලට සමානව බෙදා දෙනු ලැබේ.       
 • මෙම ලොතරැයියෙන් රු. මිලියන 10ක හෝ ඊට වැඩි සුපිරි ත්‍යාගයක්, රු. මිලියන 1ක ප්‍රථම ත්‍යාගයක් සහිත සිත් ගන්නා සුළු ත්‍යාග රටාව පිරිනමනු ලැ‍‍‍බේ
 • 2010 වසරේ පෙබරවාරි මස සිට වැඩි ආකර්ශනයක් ඇතිවන පරිදි මෙහි ත්‍යාග රටාවක් පිරිනමනු ලැ‍දී.
 • 2009 වසරේ දී වාර්තා කරන ලද රු. මිලියන 873.5ක පිරිවැටුම හා සසඳන විට 2010 වසරේ රු. මිලියන 930.4ක දළ පිරිවැටුමක් එනම් 6.5%ක වැඩිවීමක් වන අතර මෙම ලොතරැයියේ පිරිවැටුමෙන් 10%ක් ලෙස ඒකාබද්ධ අරමුදලට රු. මිලියන 93.0ක් ලබා දී ඇත. 

පින්තුර

 • සුපිරි වාසනා - supiri_vasana_Sat
 • සුපිරි වාසනා - supiri_vasana_Wed
 • සුපිරි වාසනා - ticket-old
 • සුපිරි වාසනා - ticket

ත්‍යාග රටාව - 2020 ජූලි මස, 11 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.500,000
2 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.15,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
සුපිරි අංකය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු.20

2nd Chance දිනුම් ඇදීම

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
අමතර ලොතරැයි ටිකට්පත්
අංක 3 ගැලපේ නම්
අමතර ලොතරැයි ටිකට්පත්

ත්‍යාග රටාව - 2018 පෙබරවාරි මස, 17 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ 1 වැනි ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ 2 වැනි ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු.50,000
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
සුපිරි අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2020 Logo