ස්වර්ණ සම්පත සූරන ලොතරැයිය
Lottery is in Circulation

ස්වර්ණ සම්පත සූරන ලොතරැයිය

මහජන සම්පත 50වන් සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව, ජතික ලොතරැයි මණ්ඩලය ස්වර්ණ සම්පත සූරන ලොතරැයිය වෙළඳපොලට නිකුත් කරයි.

පින්තුර

  • ස්වර්ණ සම්පත සූරන ලොතරැයිය - swarna-Samapatha