• බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 5

දිනය: 2021 ඔක්තෝබර් මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා

සම්පත ලග්න වරම - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

R.M. ගුණතිලක බණ්ඩා මහතා
සම්පත ලග්න වරම 0001
මෝටර් රථය
R.M. ගුණතිලක බණ්ඩා මහතා
වදාකඩ
සියල්ල බලන්න

සම්පත ලග්න වරම

ත්‍යාග රටාව - 2021 අප්‍රේල් මස, 29 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.10,000
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.10,000
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.100
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

ලග්න වරම

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
මෝටර් රථය
ලග්නය සහ අංක 3 ගැලපේ නම්
මෝටර් රථය
1 වැනි
අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.500,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.5,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.100
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.50
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.50