සම්පත් රේඛා
Lottery Discontinued

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 817

දිනය: 2018 මැයි මස, 18 වන සිකුරාදා

සම්පත් රේඛා - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

ඒ .ඩබ් අස්පර්
සම්පත් රේඛා 0805
රු.1,000,000
ඒ .ඩබ් අස්පර්
කින්නියා
අයි.වී වික්‍රමරත්න
සම්පත් රේඛා 0801
රු.1,000,000
අයි.වී වික්‍රමරත්න
මතුගම
ඒ.පුෂ්පරාජ්
සම්පත් රේඛා 0802
රු.1,000,000
ඒ.පුෂ්පරාජ්
කල්මුණේ
සියල්ල බලන්න

සම්පත් රේඛා

  • ජාතික ලොරැයි මණ්ඩලය රූපවාහිනී තිරය ඔස්සේ දිනුම් අදින ලද ප්ර්ථම දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන(මහජන සම්පත) නම් කළේ “ සමිපත් රේඛා ” නමිනි.ඒ නම යොදා ගනිමින් 2012 වසරේ දී නව ලොතරැයියක් වෙළඳපොළට නිකුත් කළේ වෙළඳපොළ අවශ්යතා බලමින් හා 50 වන සංවත්සරයට සමගාමීවය.මේ වන විට “මහජන සම්පත” දිනුම් අදින දින තුන තුළ දීම ( අඟහරුවාදා,සිකුරාදා,ඉරිදා ) සම්පත් රේඛා දිනුම් අදිනු ලබයි.

පින්තුර

  • සම්පත් රේඛා - sampathrekha_New
  • සම්පත් රේඛා - sampathrekha_Old

ත්‍යාග රටාව - 2017 අගෝස්තු මස, 11 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.5,000
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
10 වැනි
2න්ඩ් චාන්ස් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.1,000
11 වැනි
ඕනෑම 2න්ඩ් චාන්ස් අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20