සම්පත් රේඛා
Lottery Discontinued

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 817

දිනය: 2018 මැයි මස, 18 වන සිකුරාදා

සම්පත් රේඛා - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

ඒ .ඩබ් අස්පර් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0805
රු.1,000,000
ඒ .ඩබ් අස්පර්
කින්නියා
අයි.වී වික්‍රමරත්න Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0801
රු.1,000,000
අයි.වී වික්‍රමරත්න
මතුගම
ඒ.පුෂ්පරාජ් Lotteries Logos
සම්පත් රේඛා 0802
රු.1,000,000
ඒ.පුෂ්පරාජ්
කල්මුණේ
සියල්ල බලන්න

සම්පත් රේඛා

ජාතික ලොරැයි මණ්ඩලය රූපවාහිනී තිරය ඔස්සේ දිනුම් අදින ලද ප්ර්ථම දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන(මහජන සම්පත) නම් කළේ “ සමිපත් රේඛා ” නමිනි.ඒ නම යොදා ගනිමින් 2012 වසරේ දී නව ලොතරැයියක් වෙළඳපොළට නිකුත් කළේ වෙළඳපොළ අවශ්යතා බලමින් හා 50 වන සංවත්සරයට සමගාමීවය.මේ වන විට “මහජන සම්පත” දිනුම් අදින දින තුන තුළ දීම ( අඟහරුවාදා,සිකුරාදා,ඉරිදා ) සම්පත් රේඛා දිනුම් අදිනු ලබයි.

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2017 අගෝස්තු මස, 11 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.5,000
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
10 වැනි
2න්ඩ් චාන්ස් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.1,000
11 වැනි
ඕනෑම 2න්ඩ් චාන්ස් අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2019 Logo