වාසනා සම්පත
  • සඳුදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 27,116,447.10

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 1678

දිනය: 2021 මැයි මස, 03 වන සඳුදා

වාසනා සම්පත - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

W.M.ලක්ෂ්මන් විජේසි0හ මහතා
වාසනා සම්පත 1491
රු.1,000,000
W.M.ලක්ෂ්මන් විජේසි0හ මහතා
වාරියපොල
කේ.ඒ අතුල කුමාර
වාසනා සම්පත 1477
රු.1,000,000
කේ.ඒ අතුල කුමාර
අම්බලන්තොට
පි.ඩබ්.ආර්.ආර් පතිරාජ
වාසනා සම්පත 1468
රු.1,000,000
පි.ඩබ්.ආර්.ආර් පතිරාජ
නිට්ටඹුව
සියල්ල බලන්න

වාසනා සම්පත

  • ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් 1994 වසරේ මුල් කාලයේ දී වාසනා සම්පත ලොතරැයිය වෙළඳපලට හඳුන්වා දෙන ලදී.  සෑමසදුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි මෙම ලොතරැයිය දිනුම් ඇදීම සිදුකරන අතර මහජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශනය කෙරේ.
  • මෙම ලොතරැයියෙන් රු. මිලියනයක 10ක හෝ ඊට වැඩි සුපිරි ත්‍යාගයක්, රු. මිලියන 1ක ප්‍රථම ත්‍යාගයක් සහිත සිත් ගන්නා සුළු ත්‍යාග රටාවක් පිරිනමනු ලැ‍බේ. 
  • 2009 වසරේ දී වාර්තා කරන ලද රු. මිලියන 1,074.0ක පිරිවැටුම හා සසඳන විට 2010 වසරේ රු. මිලියන 969.6ක දළ පිරිවැටුමක් වාර්තා කරන ලදී.  මෙම ලොතරැයියේ පිරිවැටුමෙන් 16.5%ක් ලෙස ඒකාබද්ධ අරමුදලට රු. මිලියන 160.0ක් ලබා දී ඇත.

පින්තුර

  • වාසනා සම්පත - ticket
  • වාසනා සම්පත - vasana_sampatha_New

ත්‍යාග රටාව - 2021 පෙබරවාරි මස, 15 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.500,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20