මෙගා පවර්
 • සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 210,203,630.35

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 16,389,471.20

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 14,151,726.40

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 488

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 22 වන බදාදා

මෙගා පවර් - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

D.M. ලීලාවතී මිය Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0466
රු.1,000,000
D.M. ලීලාවතී මිය
මහියංගනය
K.G. කල්යානි රූපිකා මිය Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0463
රු.1,000,000
K.G. කල්යානි රූපිකා මිය
කැළණිය
ඩී. ඩී. මනෝජ් පෙරේරා මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0462
රු.1,000,000
ඩී. ඩී. මනෝජ් පෙරේරා මහතා
උස්වැටකෙයියාව
සියල්ල බලන්න

මෙගා පවර්

 • මෙම ලොතරැයිය සතියේ සැම සඳුදා හා බදාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි. 

 • දායකත්වය : ඒකාබද්ධ අරමුදලට10% දායකත්වය ලබාදීම.

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජනවාරි මස, 30 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 50,000,000
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2019 Logo