මෙගා පවර්
 • සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 206,215,273.95

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 12,401,114.80

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 10,163,370.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 468

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා

මෙගා පවර් - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

ඩබ්.ප්‍රදීප් මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0325
රු.1,000,000
ඩබ්.ප්‍රදීප් මහතා
ගාල්ල
පී.එච්.යූ.ප්‍රියරාජ් සිල්වා මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0323
රු.1,000,000
පී.එච්.යූ.ප්‍රියරාජ් සිල්වා මහතා
මොරටුව
 එම්.ර0ජිත් මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0220
රු.1,000,000
එම්.ර0ජිත් මහතා
කටුවන
සියල්ල බලන්න

මෙගා පවර්

 • මෙම ලොතරැයිය සතියේ සැම සඳුදා හා බදාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි. 

 • දායකත්වය : ඒකාබද්ධ අරමුදලට10% දායකත්වය ලබාදීම.

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2019 ජනවාරි මස, 30 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 50,000,000
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2019 Logo