මෙගා පවර්
 • සඳුදා
 • බදාදා
 • සිකුරාදා
 • මීළඟ මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 173,375,615.47

 • මීළඟ පවර් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 18,153,427.68

 • මීළඟ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 24,887,330.88

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 317

දිනය: 2018 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බදාදා

මෙගා පවර් - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

 එම්.ර0ජිත් මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0220
රු.1,000,000
එම්.ර0ජිත් මහතා
කටුවන
කේ.ඩී.එස්.නිරෝශන් මහතා Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0198
රු.1,000,000
කේ.ඩී.එස්.නිරෝශන් මහතා
කරන්දෙණිය
සරත් අනුර සන්දනායක Lotteries Logos
මෙගා පවර් 0188
රු.1,000,000
සරත් අනුර සන්දනායක
අංගොඩ
සියල්ල බලන්න

මෙගා පවර්

 • මෙම ලොතරැයිය සතියේ සැම සඳුදා හා බදාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි. 

 • දායකත්වය : ඒකාබද්ධ අරමුදලට10% දායකත්වය ලබාදීම.

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2018 අප්‍රේල් මස, 07 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
මෙගා සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 50,000,000
පවර් සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි ත්‍යාගය
සුපිරි අංකය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.20,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20