මහජන සම්පත
  • ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 18,022,336.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 4068

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් මස, 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා

මහජන සම්පත - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

H.M.බුද්ධදාස Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3930
රු.2,000,000
H.M.බුද්ධදාස
වැල්ලවාය
පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3823
රු.2,000,000
පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා
මඩකලපුව
සමන්ත සිරිවර්ධන මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 3826
රු.2,000,000
සමන්ත සිරිවර්ධන මහතා
අකුරැස්ස
සියල්ල බලන්න

මහජන සම්පත

ලොතරැයි වෙළඳපලෙහි ඇති පැරණිම ලොතරැයිය වන මෙම ලොතරැයිය ලොතරැයි ඉතිහාසයේ රන් සලකුණ ලෙස හඳුන්වයි. .1970 දී ජාතික සම්පත ලොතරැයිය , මහජන සම්පත ලෙස පරිවර්තනය විය.  සතියේ සෑම සදුදා,අගහරුවාදා,බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන්හි මෙම ලොතරැයියේ දිනුම් ඇදීම සිදුකරන අතර මහජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශනය කෙරේ.

 

මෙම ලොතරැයියෙ පිරිවැටුමෙන් 16.5 % ක කොටසක් රජයේ  ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ.

 

මෙම ලොතරැයියෙන් රු. මිලියන 10ක හෝ ඊට වැඩි සුපිරි ත්‍යාගයක්, රු. මිලියන 2ක ප්‍රථම ත්‍යාගයක් සහිත සිත් ගන්නා සුළු ත්‍යාග රටාවක් පිරිනමනු ලැ‍‍‍බේ.

 

2010 වසරේ පෙබරවාරි මස සිට වැඩි ආකර්ශනයක් ඇතිවන පරිදි මෙහි ත්‍යාග රටාව වෙනස්  කොට   පිරිනමන ලදී.

 

2009 වසරේ දී වාර්තා කරන ලද රු. මිලියන 873.5ක පිරිවැටුම හා සසඳන විට 2010 වසරේ රු. මිලියන 930.4ක දළ පිරිවැටුමක් එනම් 6.5%ක වැඩිවීමක් වන අතර මෙම ලොතරැයියේ පිරිවැටුමෙන් 10%ක් ලෙස ඒකාබද්ධ අරමුදලට රු. මිලියන 93.0ක් ලබා දී ඇත. 

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.10,000
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.10,000
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.100
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

ත්‍යාග රටාව - 2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.10,000
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.10,000
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.100
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

රන් කිරුල වසනා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජීප් රථය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 3 ගැලපේ නම්
ජීප් රථය
1 වැනි
අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු.20,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
4 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.50
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.50

රන් කාසි වසනා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
රන් කාසි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රන් කාසි

ත්‍යාග රටාව - 2018 නොවැම්බර් මස, 30 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.10,000
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.10,000
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.100
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2019 Logo