මහජන සම්පත
  • ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 24,058,918.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 4096

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා

මහජන සම්පත - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

S.D.M. ජානුසංඛ මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4055
රු.2,000,000
S.D.M. ජානුසංඛ මහතා
ජාඇල
M.A.G. මාතර ආරච්චි මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4043
රු.2,000,000
M.A.G. මාතර ආරච්චි මහතා
කළුතර
W.A. විජිත මහතා Lotteries Logos
මහජන සම්පත 4053
රු.2,000,000
W.A. විජිත මහතා
වැලිපැන්නගහමුල
සියල්ල බලන්න

මහජන සම්පත

ලොතරැයි වෙළඳපලෙහි ඇති පැරණිම ලොතරැයිය වන මෙම ලොතරැයිය ලොතරැයි ඉතිහාසයේ රන් සලකුණ ලෙස හඳුන්වයි. .1970 දී ජාතික සම්පත ලොතරැයිය , මහජන සම්පත ලෙස පරිවර්තනය විය.  සතියේ සෑම සදුදා,අගහරුවාදා,බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන්හි මෙම ලොතරැයියේ දිනුම් ඇදීම සිදුකරන අතර මහජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශනය කෙරේ.

 

මෙම ලොතරැයියෙ පිරිවැටුමෙන් 16.5 % ක කොටසක් රජයේ  ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ.

 

මෙම ලොතරැයියෙන් රු. මිලියන 10ක හෝ ඊට වැඩි සුපිරි ත්‍යාගයක්, රු. මිලියන 2ක ප්‍රථම ත්‍යාගයක් සහිත සිත් ගන්නා සුළු ත්‍යාග රටාවක් පිරිනමනු ලැ‍‍‍බේ.

 

2010 වසරේ පෙබරවාරි මස සිට වැඩි ආකර්ශනයක් ඇතිවන පරිදි මෙහි ත්‍යාග රටාව වෙනස්  කොට   පිරිනමන ලදී.

 

2009 වසරේ දී වාර්තා කරන ලද රු. මිලියන 873.5ක පිරිවැටුම හා සසඳන විට 2010 වසරේ රු. මිලියන 930.4ක දළ පිරිවැටුමක් එනම් 6.5%ක වැඩිවීමක් වන අතර මෙම ලොතරැයියේ පිරිවැටුමෙන් 10%ක් ලෙස ඒකාබද්ධ අරමුදලට රු. මිලියන 93.0ක් ලබා දී ඇත. 

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2019 සැප්තැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ 6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
6 වැනි අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
6 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
6 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.10,000
4 වැනි
6 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
6 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
6 වැනි අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.10,000
8 වැනි
4 වැනි අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
9 වැනි
3 වැනි අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.100
10 වැනි
2 වැනි අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

ත්‍යාග රටාව - 2019 සැප්තැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.10,000
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.10,000
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.100
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

රන් කිරුල වසනා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජීප් රථය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 3 ගැලපේ නම්
ජීප් රථය
1 වැනි
අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු.20,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
4 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.50
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.50

රන් කාසි වසනා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
රන් කාසි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රන් කාසි

ත්‍යාග රටාව - 2018 නොවැම්බර් මස, 30 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.10,000
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.10,000
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.100
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2019 Logo