නීරෝගා
Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 718

දිනය: 2020 නොවැම්බර් මස, 06 වන සිකුරාදා

නීරෝගා - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

එන්.ජී.එස්.ඒ. සේනාරත්න මහතා
නීරෝගා 0673
රු.1,000,000
එන්.ජී.එස්.ඒ. සේනාරත්න මහතා
මුරුතගහවෙල
ඊ. කේ. එස්. ආරියරත්න මහතා
නීරෝගා 0629
සුපිරි ත්‍යාගය
ඊ. කේ. එස්. ආරියරත්න මහතා
කඩුවෙල
ඩී.ඒ. ජයසුන්දර මහතා
නීරෝගා 0626
රු.1,000,000
ඩී.ඒ. ජයසුන්දර මහතා
තිස්සමහාරාමය
සියල්ල බලන්න

නීරෝගා

 • 2015 ජූලි මස 25 දින මෙම ලොතරැයිය හදූන්වා දෙන ලදී.
  ටිකට්පතෙහි මිල රු.20/ කි.
  අඟහරුවාදා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල මෙම ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම සිදු කෙරේ.
 • රු මිලියන 2.5 හෝ ඊට වැඩි සුපිරි ත්‍යාගයක්" රු මිලියන 1 ක ප්‍රථම ත්‍යාගයක් සහ වෙනත් සිත්ගන්නා සුළු ත්‍යාග අලෙවි පිරිවැටුම වැඩිකර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම ලොතරැයියේ සුපිරි ත්‍යාගය 2017 ඔක්තෝම්බර් මස සිට රු. මිලියන 2.5 සිට රු. මිලියන 5 දක්වා වැඩි කරන ලදි. 2017 ජූනි මස සිට ප්‍රථම ත්‍යාගය රු. මිලියනයේ සිට රු. 500"000 දක්වා අඩු කරන ලදි.
 • දායකත්වය: පිරිවැටුමෙන් 10 ක් ජාතික ඒකාබද්ධ අරමුදල හරහා ජාතික වකුගඩු අරමුදලට දායක වේ.

පින්තුර

 • නීරෝගා - neeroga_New0
 • නීරෝගා - neeroga_New1
 • නීරෝගා - neeroga_Old_Fri
 • නීරෝගා - neeroga_Old_Tue
 • නීරෝගා - ticket

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.10,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.20