නීරෝගා
  • ඉරිදා
  • අඟහරුවාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 12,484,132.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 653

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

නීරෝගා - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

ඒ.ඒ.එස් දිල්රැක්ෂි මහත්ම්ය Lotteries Logos
නීරෝගා 0493
රු.1,000,000
ඒ.ඒ.එස් දිල්රැක්ෂි මහත්ම්ය
මොරටුව
පී.ඩබ්.ආර්.කේ.කරුණාරත්න මහතා Lotteries Logos
නීරෝගා 0367
රු.1,000,000
පී.ඩබ්.ආර්.කේ.කරුණාරත්න මහතා
දොරගමුව
කේ.ඒ රේණුකා දමයන්ති Lotteries Logos
නීරෝගා 0358
රු.1,000,000
කේ.ඒ රේණුකා දමයන්ති
අසේලපුර- වැලිකන්ද
සියල්ල බලන්න

නීරෝගා

අඟහරුවාදා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල මෙම ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම සිදු කෙරේ.
දායකත්වය: පිරිවැටුමෙන් 10% ක් ජාතික ඒකාබද්ධ අරමුදල හරහා ජාතික වකුගඩු අරමුදලට දායක වේ.

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2019 මාර්තු මස, 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.10,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2019 Logo