නීරෝගා
  • ඉරිදා
  • අඟහරුවාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 10,599,469.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 484

දිනය: 2018 දෙසැම්බර් මස, 11 වන අඟහරුවාදා

නීරෝගා - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

පී.ඩබ්.ආර්.කේ.කරුණාරත්න මහතා Lotteries Logos
නීරෝගා 0367
රු.1,000,000
පී.ඩබ්.ආර්.කේ.කරුණාරත්න මහතා
දොරගමුව
කේ.ඒ රේණුකා දමයන්ති Lotteries Logos
නීරෝගා 0358
රු.1,000,000
කේ.ඒ රේණුකා දමයන්ති
අසේලපුර- වැලිකන්ද
පී.ප්‍රදීපන් Lotteries Logos
නීරෝගා 0326
රු.2,500,000
පී.ප්‍රදීපන්
මඩකලපුව
සියල්ල බලන්න

නීරෝගා

This lottery is drawn on Tuesday, Friday and Sunday.

Contribution : 10% of the turnover is contributed to National Kidney Fund through Consolidated Fund.

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2018 ජනවාරි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් සහ ප්‍රසාද අංකය ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
4 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
5 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
6 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු.20