ධන නිධානය
 • ඉරිදා
 • සඳුදා
 • අඟහරුවාදා
 • බදාදා
 • බ්‍රහස්පතින්දා
 • සිකුරාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 124,327,120.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 1350

දිනය: 2023 දෙසැම්බර් මස, 06 වන බදාදා

ධන නිධානය - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

මුතුගල් පේඩිගේ ජයසිංහ මයා
ධන නිධානය 1080
සුපිරි ත්‍යාගය
මුතුගල් පේඩිගේ ජයසිංහ මයා
අත්තනගල්ල
එම්.පී එමිල් ශිරෝමන්
ධන නිධානය 0904
රු.1,000,000
එම්.පී එමිල් ශිරෝමන්
හලාවත
එච්.එම්.සදුන් විජිත්සිරි මහතා
ධන නිධානය 0901
රු.1,000,000
එච්.එම්.සදුන් විජිත්සිරි මහතා
අම්පාර
සියල්ල බලන්න

ධන නිධානය

 • ධන නිධානය 1963 අංක 11 දරන මුදල් පනත යටතේ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් පවත්වනු ලබන ලොතරැයියකි. සෑම ටිකට්පතකම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සමඟ අංක 04ක් මුද්‍රණය කර ඇත. එක් ටිකට්පතක් එක් ත්‍යාගයක් සඳහා පමණක් වලංගුවේ.
 • යම් දිනුම් ඇදීමකදී සුපිරි ත්‍යාගය ජයග්‍රහණය නොකළහොත්, එම වාරයේදී ඒ සඳහා ගණනය කරනු ලබන මුදල සමග ඉදිරියට ගෙනයනු ලැබේ. සියලුම ත්‍යාග  ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්ද,රු.100,000/- සහ ඊට අඩු සියලුම ත්‍යාග දිස්ත්‍රික් අලෙවි නියෝජිතවරුන්ගෙන්ද, රු.1000/- සහ ඊට අඩු ත්‍යාග අලෙවි නියෝජිතවරුන්ගෙන්ද, ජාතික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ලබාගත හැකිය.ජයග්‍රාහී ටිකට් පත් වලංගු වනුයේ දිනුම් අදින ලද දින සිට මාස 06ක් දක්වා  පමණි. රු.500,000/- සහ ඊට වැඩි ත්‍යාග රජයේ අනුමත බදුවලට යටත් වේ.

පින්තුර

 • ධන නිධානය - m_dn
 • ධන නිධානය - ticket
 • ධන නිධානය - ticket_e

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජූලි මස, 27 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 80,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.200,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.6000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.120
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.40
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
අමතර දෙවන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය රු.40
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
1 වැනි
5 වැනි අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජූලි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 80,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.200,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.6000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.2,000
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.120
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.40
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
අමතර දෙවන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය රු.40

ත්‍යාග රටාව - 2022 දෙසැම්බර් මස, 16 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 80,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු..3,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
NLB 60th Anniversary Logo