ධන නිධානය
  • ඉරිදා
  • අඟහරුවාදා
  • සිකුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 117,274,075.44

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 319

දිනය: 2020 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන අඟහරුවාදා

ධන නිධානය - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

ජේ.ඒ. තරංග රොෂාන් චන්ද්‍රසේන මහතා
ධන නිධානය 0225
රු.1,000,000
ජේ.ඒ. තරංග රොෂාන් චන්ද්‍රසේන මහතා
මාවතගම
R.N. චන්ද්‍රසිරි මහතා
ධන නිධානය 0228
රු.1,000,000
R.N. චන්ද්‍රසිරි මහතා
හෝමාගම
සියල්ල බලන්න

ධන නිධානය

  • ධන නිධානය 1963 අංක 11 දරන මුදල් පනත යටතේ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් පවත්වනු ලබන ලොතරැයියකි. සෑම ටිකට්පතකම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සමඟ අංක 04ක් මුද්‍රණය කර ඇත. එක් ටිකට්පතක් එක් ත්‍යාගයක් සඳහා පමණක් වලංගුවේ.
  • යම් දිනුම් ඇදීමකදී සුපිරි ත්‍යාගය ජයග්‍රහණය නොකළහොත්, එම වාරයේදී ඒ සඳහා ගණනය කරනු ලබන මුදල සමග ඉදිරියට ගෙනයනු ලැබේ. සියලුම ත්‍යාග  ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්ද,රු.100,000/- සහ ඊට අඩු සියලුම ත්‍යාග දිස්ත්‍රික් අලෙවි නියෝජිතවරුන්ගෙන්ද, රු.1000/- සහ ඊට අඩු ත්‍යාග අලෙවි නියෝජිතවරුන්ගෙන්ද, ජාතික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ලබාගත හැකිය.ජයග්‍රාහී ටිකට් පත් වලංගු වනුයේ දිනුම් අදින ලද දින සිට මාස 06ක් දක්වා  පමණි. රු.500,000/- සහ ඊට වැඩි ත්‍යාග රජයේ අනුමත බදුවලට යටත් වේ.
  • දිනුම් ඇදීම රාත්‍රී 9.35 ට  ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය කෙරේ. 

පින්තුර

  • ධන නිධානය - ticket

ත්‍යාග රටාව - 2019 ඔක්තෝබර් මස, 25 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 80,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු..3,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.60
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20