දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්
Lottery Discontinued

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 103

දිනය: 2018 මැයි මස, 21 වන සඳුදා

දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

W.A.K.පුෂ්පකුමර   මහතා
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0095
මෝටර් රථය
W.A.K.පුෂ්පකුමර මහතා
කැළණිය
කේ.බී රත්නපාල
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0074
මෝටර් රථය
කේ.බී රත්නපාල
බුත්තල
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0063
මෝටර් රථය
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල
වැල්ලවාය
සියල්ල බලන්න

දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්

  • මෙම ලොතරැයිය 2016 මැයි මස 27 වන දින ආරම්භ කරන ලදි. ටිකට්පතක මිල රු. 20/- කි.
  • සුපිරි ත්‍යාගය ලෙස රෙනෝල්ට් මෝටර් රථයක් සහ රු. 200"000 ත්‍යාග
  • මෙම ලොතරැයිය සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි.
  • අලෙවි පිරිවැටුමෙන් 10%ක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කෙරේ.

පින්තුර

  • දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්  - delakshapathi

ත්‍යාග රටාව - 2017 ජනවාරි මස, 01 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
මෝටර් රථය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 3 ගැලපේ නම්
මෝටර් රථය
1 වැනි
අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.200,000
2 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.250
3 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20