දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්
Lottery Discontinued

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 103

දිනය: 2018 මැයි මස, 21 වන සඳුදා

දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

W.A.K.පුෂ්පකුමර   මහතා Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0095
මෝටර් රථය
W.A.K.පුෂ්පකුමර මහතා
කැළණිය
කේ.බී රත්නපාල Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0074
මෝටර් රථය
කේ.බී රත්නපාල
බුත්තල
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල Lotteries Logos
දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස් 0063
මෝටර් රථය
එස්.ජී.ඩබ් ගුණපාල
වැල්ලවාය
සියල්ල බලන්න

දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්

මෙම ලොතරැයිය සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි.

දායකත්වය : ඒකාබද්ධ අරමුදලට10% දායකත්වය ලබාදීම.

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2017 ජනවාරි මස, 01 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
මෝටර් රථය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 3 ගැලපේ නම්
මෝටර් රථය
1 වැනි
අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.200,000
2 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.250
3 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
Best Web 2019 Logo