දරු දිරි සම්පත
  • ඉරිදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 7,196,614.80

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 34

දිනය: 2021 අප්‍රේල් මස, 11 වන ඉරිදා

දරු දිරි සම්පත - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

ආර්. එම්. එන්. ආර්. රත්නායක මහතා
දරු දිරි සම්පත 0001
මෝටර් රථය
ආර්. එම්. එන්. ආර්. රත්නායක මහතා
නුවර
සියල්ල බලන්න

දරු දිරි සම්පත

  • අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්වල දරුවන් හා විශේෂ දක්ෂතා ඇති දරුවන්ගේ සුභ සාධනය හා ඔවුන්ගේ අනාගත සුරක්‍ෂිතභාවය සඳහා අතදීමට  අපේක්‍ෂාවෙන් 2019.02.18 දිනැති අංක PS/CP/57/2019 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය හා 2019.03.12 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි භාර ආඥා පනත යටතේ “දරුවන් සුරකිමු - ජාතික භාර අරමුදල” අංක 1540 දරණ ඔප්පුව යටතේ 2019 අගෝස්තු 08 දින ස්ථාපිත කරන ඇත. මෙම අරමුදල 2019 ඔක්තෝබර් 01 දින ලෝක ළමා දිනයේදී නිල වශයෙන් ආරම්භ කර ඇත. එම අරමුදලට අරමුදල් සපයාගනිමින් එය ශක්තිමත් ලෙස ගොඩ නැගීම සහ ඒ සඳහා අඛණ්ඩව අරමුදල් සපයා ගැනීමට බ්‍රහස්පතින්දා දින දිනුම් අදින ලොතරැයිපතක් වශයෙන් ලොතරැයි වෙළෙඳපොලට දරු දිරි සම්පත ලොතරැයිය ඉදිරිපත් කරමින්, එයින් ලැබෙන ආදායම “දරුවන් සුරකිමු - ජාතික භාර අරමුදල” වෙත බැර කරනු ලබයි. එහි ත්‍යාගරටාව පහත පරිදි වේ.
  • මෙම ලොතරැයියේ මංගල දිනුම් ඇදීම 2020 ජනවාරි මස 30 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සිදුකරනු ලබයි. එම මංගල දිනුම් ඇදීම විශේෂ දිනුම් ඇදීමක් වශයෙන් සිදුකරනු ලබයි. එහිදී විශේෂ තෑගි ලෙස ටොයෝටා වීගෝ කාර්1 යි, 125cc යතුරු පැදි 1 යි, කාන්තා යතුරු පැදි 1 ක් ඉහත සඳහන් ත්‍යාග වලට අමතරව විශේෂ තෑගි ලෙස දිනාගැනීමටද හැකියාවක් ඇත.

පින්තුර

  • දරු දිරි සම්පත  - ticket

ත්‍යාග රටාව - 2021 පෙබරවාරි මස, 21 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 5,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.500,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.200
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

ත්‍යාග රටාව - 2020 ඔක්තෝබර් මස, 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 5,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.50,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

ත්‍යාග රටාව - 2020 පෙබරවාරි මස, 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 5,000,000
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000,000
2 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.50,000
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු.1,000
4 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.500
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු.100
6 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.40
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු.20
8 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
2 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.500
3 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50