ජාතික සම්පත
 • බදාදා
 • සෙනසුරාදා
 • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

  රු. 14,092,644.50

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්

Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 1091

දිනය: 2021 ජනවාරි මස, 27 වන බදාදා

ජාතික සම්පත - නවතම ජයග්‍රාහකයින්

ටී.එම්. පොඩිරාලහාමි මයා
ජාතික සම්පත 1000
රු.2,000,000
ටී.එම්. පොඩිරාලහාමි මයා
ඉඹුල්ගස්දෙනිය
කේ.කේ.සී.පී. නිශාන්ති මිය
ජාතික සම්පත 1000
රු.2,000,000
කේ.කේ.සී.පී. නිශාන්ති මිය
නුගගලයාය
කේ.එස්.එන්. කුමාර මයා
ජාතික සම්පත 1001
රු.2,000,000
කේ.එස්.එන්. කුමාර මයා
මල්වාන
සියල්ල බලන්න

ජාතික සම්පත

 • 2010 වසරේ මාර්තු මස මණ්ඩලය විසින් සුවසෙත හා ශ්‍රම වාසනා ලොතරැයිය වෙනුවට මහජන සම්පත වැනි ශක්තිමත් ත්‍යාග රටාවක් සහිතව මෙම ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී
 • පිළිවෙළින් සෞඛ්‍ය හා කම්කරු අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් මෙම ලොතරැයිය බදාදා හා සෙනසුරාදා දිනවල දිනුම් අදිනු ලැබේ.
 • මෙම ලොතරැයියෙන් රු. මිලියන10ක හෝ ඊට වැඩි සුපිරි ත්‍යාගයක්, රු. මිලියන 2ක ප්‍රථම ත්‍යාගයක් සහිත සිත්ගන්නා සුළු ත්‍යාග රටාවක් පිරිනමනු ලැබේ.
 • 2010 වසරේ මාස නවයක කාලපරිච්ඡේදය තුළ රු. මිලියන 492.7ක පිරිවැටුමක් වාර්තා කරන ලද අතර පිරිවැටුමෙන් 10% ලෙස රු. මිලියන 49.2 ක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කෙරිණි.

පින්තුර

 • ජාතික සම්පත - jathika_sampatha_Sat
 • ජාතික සම්පත - jathika_sampatha_Wed
 • ජාතික සම්පත - ticket

ත්‍යාග රටාව - 2018 ජනවාරි මස, 24 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
සුපිරි ත්‍යාගය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 6 ගැලපේ නම්
රු. 10,000,000
1 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.2,000,000
2 වැනි
අවසන් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.100,000
3 වැනි
අවසන් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.10,000
4 වැනි
අවසන් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.1,000
5 වැනි
අවසන් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
6 වැනි
අවසන් අංකය ගැලපේ නම්
රු.20
7 වැනි
මුල් අංක 5 ගැලපේ නම්
රු.10,000
8 වැනි
මුල් අංක 4 ගැලපේ නම්
රු.1,000
9 වැනි
මුල් අංක 3 ගැලපේ නම්
රු.100
10 වැනි
මුල් අංක 2 ගැලපේ නම්
රු.50
11 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු.20
12 වැනි
අංක 6 ගැලපේ නම්
රු.200