එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො
Lottery is in Circulation

නවතම ප්‍රතිඵල

වාරය: 32

දිනය: 2018 ජනවාරි මස, 21 වන ඉරිදා

එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරීයට අරමුදල් ඉපයීමේ පරමාර්ථයෙන් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් 1992 වසරේ එයාර්‍පෝට්  ඩ්‍රෝ ලොතරැයිය හඳුන්වාදෙන ලදී.

වර්තමානයේ එම ටිකට්පත ඇමෙරිකන් ඩොලර් 30 කට හෝ ඊට සමාන පරිවර්තිත මුදල්වලට අලෙවි කරනු ලැබේ.

ත්‍යාගය වන්නේ තීරැ බදු රහිත මිළ රක්ෂණ නැව් ගාස්තු ආදායමෙන් 47% නොඉක්මවූ සුඛෝප‍භෝගී මෝටර් රථයකි. දිනුම් ඇදීමට අදාළ නියමිත ටිකටිපත් ප්‍රමාණය විකිණී අවසන් වීමෙන් පසු දිනුම් ඇදීම සිදු කරනු ලැබේ.

සමාලෝචිත වර්ෂයේදී මණ්ඩලය රු. මිලියන 34.2ක ආදායමක් මෙම ලොතරැයියෙන් උපයා ගන්නා ලදී

පින්තුර

ත්‍යාග රටාව - 2017 ජනවාරි මස, 01 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
මෝටර් රථය
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
මෝටර් රථය
Best Web 2019 Logo