නවතම ප්‍රතිඵල

2020 ජනවාරි මස, 20 වන සඳුදා

මහජන සම්පත
4096
 1. R
 2. 6
 3. 7
 4. 1
 5. 8
 6. 7
 7. 2
තව
ගොවි සෙත
2367
 1. A
 2. 8
 3. 33
 4. 56
 5. 79
තව
දරු දිරි සම්පත
2367
තව
සුපිරි වාසනා
1497
 1. 13
 2. 13
 3. 67
 4. 68
 5. 69
 6. 48
 7. 59
තව
මෙගා පවර්
0487
 1. Y
 2. 16
 3. 3
 4. 28
 5. 38
 6. 53
තව

අද සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 75,812,461.12
Lotteries Logosරු. 24,058,918.00
Lotteries Logosරු. 12,147,000.50
Lotteries Logosරු. 14,000,000.00
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 75,812,461.12


මහජන සම්පත රටපුරා තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ Banner

මහජන සම්පත රටපුරා තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ

මහජන සම්පත 4000 වෙනි දැණුම් වාරය වෙනුවෙන් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය ආරම්භකල ජනතා රන් කිරැළ පේදුරු තුඩුවේ සිට දෙව්න්දර තුඩුව දක්වාවු චාරිකාව අති සාර්තක අන්දමින් රට පුරා ආදරණීය පාරිභෝගික ජනතාව වෙත තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ යෙදෙයි.

වැඩිදුර කියවන්න
 වාසනා සම්පත Banner

වාසනා සම්පත

නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැරණිතම දිනුම් අදින ලබන ලොතරැයියක් වන වාසනා සම්පත ලොතරැයිය ආරම්භ වන්නේ 1994 ජනවාරි 31 වන දින...

වැඩිදුර කියවන්න
NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව Banner

NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව

දැන් ඔබට Mobile App හරහා ජංගම ලොතරැයි සේවාව භාවිතා කිරීමෙන් බොහෝ සේවාවන් ලබා ගත හැකිය

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

ඩොලාර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් පත් තිස් දහසක් විකිණීමෙන් පසු දිනුම් ඇදීම පැවැත්වේ.ත්‍යාගලාභී ලොතරැයි ටිකට් පත ප්‍රසිද්ධ දිනයක දී සහ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන ස්ථානයක දී ලබා ගත යුතුය.දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ සංසරණය වන සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල පළ වේ....

වැඩිදුර කියවන්න

මහජන සම්පත 4055

S.D.M. ජානුසංඛ මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
S.D.M. ජානුසංඛ මහතා
ජාඇල

මහජන සම්පත 4043

M.A.G. මාතර ආරච්චි මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
M.A.G. මාතර ආරච්චි මහතා
කළුතර

මහජන සම්පත 4053

W.A. විජිත මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
W.A. විජිත මහතා
වැලිපැන්නගහමුල

ජනවාරි ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත4524835156,370,580.00
මහජන සම්පත2516215149,021,170.00
දරු දිරි සම්පත 00.00
ධන නිධානය79886027,885,420.00
ජාතික සම්පත56248031,191,170.00
මෙගා පවර්179054658,634,600.00
සුපිරි වාසනා56995818,169,020.00
නීරෝගා62080520,030,060.00
වාසනා සම්පත2320458,819,700.00
සෙවණ40523028,760,350.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න

Best Web 2019 Logo