සෙවණ පළමු දිනුම් ඇදීම - දිනුම් අදින ලොතරැයිය

2017-11-28 08:08:132018-02-02 16:03:502017-11-28 08:09:33

සෙවණ ලොතරැයිය

 

බ්‍රහස්පතින්දා සෙනසුරාදා

මෙම ලොතරැයිය සෑම බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දිනයන්හීදීම දිනුම් අදිනු ලබයි.

දායකත්වය: සෙවණ නිවාස අරමුදල.

 

මිල ව්‍යුහය

# Pattern / ගැලපීමේ රටාව / முறை Prize / ත්‍යාගය / பரிசு
Luxury house
සුබෝපභෝගී නිවසක්
ஆடம்பர வீடு
Letter and Any 4 Numbers Correct
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඔනෑම අංක 4ක් ගැලපේ නම්
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 4 எண்கள் பொருந்தும்
Luxury house
සුබෝපභෝගී නිවසක්
ஆடம்பர வீடு
1 st
1 වැනි
1
Any 4 Numbers Correct
ඔනෑම අංක 4ක් ගැලපේ නම්
எந்த 4 எண்கள் பொருந்தும்
Rs.1,000,000
රු.1,000,000
ரூ.1,000,000
2 nd
2 වැනි
2
Letter and Any 3 Numbers Correct
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඔනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
Rs.100,000
රු.100,000
ரூ.100,000
3 rd
3 වැනි
3
Any 3 Numbers Correct
ඔනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
Rs.1,000
රු.1,000
ரூ.1,000
4 th
4 වැනි
4
Letter and Any 2 Numbers Correct
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඔනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
Rs.200
රු.200
ரூ.200
5 th
5 වැනි
5
Any 2 Numbers Correct
ඔනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
Rs.100
රු.100
ரூ.100
6 th
6 වැනි
6
Letter and Any Number Correct
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඔනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
Rs.50
රු.50
ரூ.50
7 th
7 වැනි
7
Any Number Correct
ඔනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
எந்த எண் பொருந்தும்
Rs.20
රු.20
ரூ.20
8 th
8 වැනි
8
Letter Correct
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
Rs.20
රු.20
ரூ.20
Best Web 2019 Logo