නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම

2019-04-05 19:49:112020-01-03 17:19:042019-04-05 19:50:28

නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැරණිතම දිනුම් අදින ලබන ලොතරැයියක් වන වාසනා සම්පත ලොතරැයිය ආරම්භ වන්නේ 1994 ජනවාරි 31 වන දිනදීය.

 

 සමස්ථ අලෙවි ජාලයේ සහ පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි, 2019.03.14 සිට ආකර්ෂණීය නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව “වාසනා සම්පත” ලොතරැයිය වෙළද පොලට නැවත දියත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව වාසනා සම්පත සංශෝධිත නව ත්‍යාග රටාව පහත පරිදි වේ.

 

ඉංග්‍රීසි අකුර සමග අංක 04ම ගැලපේ නම්

රු 10,000,000/-

අංක 04ක් පමණක් ගැලපේ නම් 

රු 1,000,000/-

අංක 03ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්

රු 100,000/-

අංක 03ක් පමණක් ගැලපේ නම් 

රු 2000/-

අංක 02ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්

රු 500/-

අංක 02ක්පමණක් ගැලපේ නම්

රු 100/-

අංක 01ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්

රු 60/-

අංක 01ක් පමණක් ගැලපේ නම්

රු 20/-

ඉංග්‍රීසි අකුර පමණක් ගැලපේ නම්

රු 20/-

Best Web 2019 Logo