මහජන සම්පත 4000 වන දිනුම් වාරයට සමගාමීව රටපුරා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ

 • 23rd - පේදුරු තුඩුව

  මහජන සම්පත 4000 වන දිනුම් වාරයට සමගාමීව රටපුරා, ගම දනව් සිසාරා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය යන සංචාරය පේදුරු තුඩුවෙන් ගමන් ආරම්භ කල වගයි.

  මහජන සම්පත 4000 වෙනි දැණුම් වාරය වෙනුවෙන් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය ආරම්භකල ජනතා රන් කිරැළ පේදුරු තුඩුවේ සිට දෙව්න්දර තුඩුව දක්වාවු චාරිකාව අති සාර්තක අන්දමින් රට පුරා ආදරණීය පාරිභෝගික ජනතාව වෙත තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ යෙදෙයි. සැප්තැම්බර් මස 6 වෙනි දින සූරිය වැව පොලිස් ක්‍රීඩාංගනයෙන් නිමාවන මේ චාරිකාව 6 වෙනි දා රාත්‍රීයේ මහජන සම්පත 4000 වෙනි දිණුම් ඇදීම සිදු කිරීමට නියමිතයි. එදිනට ලක්ෂගනනින්, විසිලක්ෂගනනීන්, දසලක්ෂ ගනනින්, කෝටී ගනනීන් මුදල් තෑගි වලට අමතරව, ටොයෝටා රෂ් වර්ගයේ සුපිරි මෝටර් රථයක්, ටොයෝටා වීගෝ මෝටර් රථයක්, රන් කාසී 200 කට වැඩියෙන් සහ  මිලියනයේ තෑගි 25 ක් ද, ත්‍රී රෝද රථයක් යතුරු පැදී දෙකක් සමගින් ඇපල් අයි ජංගම දුරකථන දෙකක් ද දීනා ගැනීමේ අවස්තාව උදාකර දී තිබේනවා. ඔබත් මේ දැන්ම ඔබේ ටිකට් පත වෙන්කරවා ගන්න. 

 • යාපනය නගරය

  මහජන සම්පත 4000 වන දිනුම් වාරයට සමගාමීව රටපුරා, ගම දනව් සිසාරා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය යන සංචාරයේ යාපනය නගරයට සම්ප්‍රාප්තිය.

 • කිලිනොච්චි නගරය

  මහජන සම්පත 4000 වන දිනුම් වාරයට සමගාමීව රටපුරා, ගම දනව් සිසාරා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය යන සංචාරයේ කිලිනොච්චි නගරය

 • පුදුකුඩුඉරිප්පු නගරය

  මහජන සම්පත 4000, රට වටා සංචාරයේ පුදුකුඩුඉරිප්පු නගරය

 • නෙදුන්කරනි නගරය

  මහජන සම්පත 4000, රට වටා සංචාරයේ නෙදුන්කරනි නගරය

 • වවුනියාව

  මහජන සම්පත 4000, රට වටා සංචාරයේ වවුනියාවට සම්ප්‍රාප්තිය

 • මැදවච්චිය නගරය

  මහජන සම්පත 4000, රට වටා සංචාරයේ මැදවච්චිය නගරය

 • රැඹාව නගරය

  මහජන සම්පත 4000, රට වටා සංචාරයේ රැඹාව නගරය

 • අනුරාධපුර

  මහජන සම්පත 4000, රට වටා සංචාරයේ අනුරාධපුර නගරය

 • ත්‍රිකුණාමලය

  මහජන සම්පත 4000, රටපුරා සංචාරයේ ත්‍රිකුණාමලය නැවතුම

 • කන්තලය

  මහජන සම්පත 4000, රටපුරා සංචාරයේ කන්තලය නගරයේ ජනතාව අප පිලිගත් අයුරු

 • හබරණ

  මහජන සම්පත 4000, රටපුරා සංචාරයේ හබරණ නගරය ජනයාගෙන් පිරීගිය අයුරු

 • කදුරුවෙල

  මහජන සම්පත 4000, රටපුරා සංචාරයේ කදුරුවෙල නගරයේ ජනතාව හමුවීම

 • දෙහිඅත්තකන්ඩ්ය

  මහජන සම්පත 4000, රටපුරා සංචාරයේ දෙහිඅත්තකන්ඩ්ය නගරය

 • මැදගමට

  මහජන සම්පත 4000, රටපුරා සංචාරයේ මැදගමට පැමිණීම

 • මහියංගන

  මහජන සම්පත 4000, රටපුරා ගමින් ගමට - නගරයෙන් නගරයට යන ගමනේ පූජනීය මහියංගන නගරයට සම්ප්‍රාප්තිය

 • බණ්ඩාරවෙල

  මහජන සම්පත 4000, රටපුරා ගමින් ගමට - නගරයෙන් නගරයට යන ගමනේ බණ්ඩාරවෙල

Best Web 2019 Logo