2020 නව පරම්පරාවේ සම්මාන රාත්‍රිය

රටේ අනාගතය රදා පවතිනුයේ තරුණ පරපුර මතයි.ඔවුන්ගේ හැකියාවන් දක්ෂතා හදුනාගෙන, ඔවුන්ගේ ජීවිතේ සිහින සැබෑවක් කරගැනීමට ඔවුන් දිරිමත් කරන, අගයන වැඩසටහනයි . “2020 නව පරම්පරාවේ සම්මාන රාත්‍රිය" තම යුතුකම හරියාකාරව ඉටුකරමින් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මේ සඳහා අනුග්‍රාහක දායකත්වය දක්වන ලදී. එම උත්සව අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වූ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති නීතීඥ ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතා හා ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග ත්‍යාග ප්‍රදානය සඳහා සහභාගී වූ අවස්ථාව.

Related Vedios