නවතම ප්‍රතිඵල

2021 නොවැම්බර් මස, 27 වන සෙනසුරාදා

මහජන සම්පත
4599
 1. T
 2. 0
 3. 1
 4. 5
 5. 4
 6. 0
 7. 5
තව මහජන සම්පත ප්‍රතිඵල
ගොවි සෙත
2894
 1. D
 2. 21
 3. 43
 4. 51
 5. 78
තව ගොවි සෙත ප්‍රතිඵල
ජාතික සම්පත
1172
 1. මීන
 2. 1
 3. 4
 4. 4
 5. 6
 6. 8
 7. 0
තව ජාතික සම්පත ප්‍රතිඵල
මෙගා පවර්
0947
 1. M
 2. 26
 3. 7
 4. 39
 5. 52
 6. 61
තව මෙගා පවර් ප්‍රතිඵල
ධන නිධානය
0629
 1. L
 2. 25
 3. 32
 4. 62
 5. 78
තව ධන නිධානය ප්‍රතිඵල

අද සුපිරි ත්‍යාග

රු. 73,662,344.80
රු. 17,125,678.00
රු. 85,446,390.00
රු. 155,800,473.20
රු. 2,058,655.20

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 155,800,473.20

Minister of Finance Banner

Minister of Finance

Hon. Basil Rohana Rajapakse was appointed as the Minister of Finance by His Excellency the President, on 8th July 2021. He joined the Parliament of Sri Lanka for the first time in 2007 and was re-elected in 2010 representing Gampaha District where he obtained the highest preferential votes.

වැඩිදුර කියවන්න
Special Notice Banner

Special Notice

Special Notices of National Lotteries Board

වැඩිදුර කියවන්න
පුවත්පත් නිවේදන Banner

පුවත්පත් නිවේදන

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති විසින් නව මාධ්‍ය නිවේදන ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

වැඩිදුර කියවන්න
ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් COVID-19 ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා රුපියල් දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක් Banner

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් COVID-19 ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා රුපියල් දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක්

රට ව්‍යසනයකට පත්වන සෑම අවස්තාවකම පෙරටවිත් රට වෙනුවෙන් තම ජාතික වගකීම නොපිරිහෙලා ඉටුකරනා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, මේ වනවිට ගෝලීය ව්‍යසනයක්ව පවතින COVID-19 වෛරසයෙන් රටත් ජනතාවත් ආරක්ෂා කරගැනීම වෙනුවෙන් රජය විසින් සිදුකරගෙන යනු ලබන වැඩපිළිවෙට ශක්තියක් වීමට ඉඳිරියට පැමිණ සිටී. ඒ අනුව රජයේ එම ක්‍රියාව...

වැඩිදුර කියවන්න

සම්පත ලග්න වරම 0001

R.M. ගුණතිලක බණ්ඩා මහතා
මෝටර් රථය
R.M. ගුණතිලක බණ්ඩා මහතා
වදාකඩ

ගොවි සෙත 2675

දේවිකා රත්නකුමාරි මහත්මිය
මෝටර් රථය
දේවිකා රත්නකුමාරි මහත්මිය
කොළඹගේ ආර

සෙවණ 0314

 K.A.M. කරුණානායක මහතා
මෝටර් රථය
K.A.M. කරුණානායක මහතා
කිරලෝගම

නොවැම්බර් ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත4010753139,998,700.00
මහජන සම්පත3908167290,166,557.20
ධන නිධානය208394475,770,540.00
ජාතික සම්පත67433233,902,740.00
මෙගා පවර්237713196,375,820.00
සුපිරි වාසනා70652825,909,184.40
* as in website.
සියල්ල බලන්න
ලොතරැයි අලෙවිය සහ බෙදාහැරීම සම්බන්ධ ඇති ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ අවස්ථාව

ලොතරැයි අලෙවිය සහ බෙදාහැරීම සම්බන්ධ ඇති ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ අවස්ථාව

වැඩිදුර කියවන්න
නව අදහස් හා යෝජනා ඔස්සේ ලොතරැයි ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි දැක්ම පිලිබඳ නව කතිකාවතක්

නව අදහස් හා යෝජනා ඔස්සේ ලොතරැයි ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි දැක්ම පිලිබඳ නව කතිකාවතක්

වැඩිදුර කියවන්න
 නවීන පන්නයේ අලුත්ම අලුත් මෝටර් රථ ප්‍රධානය කිරීම

නවීන පන්නයේ අලුත්ම අලුත් මෝටර් රථ ප්‍රධානය කිරීම

වැඩිදුර කියවන්න

වැදගත් පුවත්

සියල්ල කියවන්න