• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 3,000,000.00

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 697

වාරය: 697

දිනය: 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2024 පෙබරවාරි මස, 12 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 4,207,598.04
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 25,000.00
21
රු. 525,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
140
රු. 280,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
650
රු. 325,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
6743
රු. 1,348,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 120.00
7873
රු. 944,760.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
85176
රු. 3,407,040.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
26474
රු. 1,058,960.00
එකතුව
127078
8,889,360.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 50,000.00
6
රු. 300,000.00
එකතුව
6
300,000.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි

රු. 40.00
13996
රු. 559,840.00
එකතුව
13996
559,840.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo