නවතම ප්‍රතිඵල: 66

වාරය: 66

දිනය: 2022 මැයි මස, 13 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 මැයි මස, 13 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,500,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
20
රු. 300,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
182
රු. 182,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
675
රු. 135,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7679
රු. 767,900.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
8670
රු. 520,200.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
95528
රු. 1,910,560.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
29955
රු. 599,100.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
39325
රු. 786,500.00
එකතුව
182034
5,201,260.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00