• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 4,166,817.24

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 613

වාරය: 613

දිනය: 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 නොවැම්බර් මස, 20 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 3,535,384.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 25,000.00
17
රු. 425,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
144
රු. 288,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
554
රු. 277,000.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
6301
රු. 1,260,200.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 120.00
7023
රු. 842,760.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
77559
රු. 3,102,360.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
24410
රු. 976,400.00
එකතුව
116008
7,171,720.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
අංක 5 ගැලපේ නම්
රු. 50,000.00
5
රු. 250,000.00
එකතුව
5
250,000.00
 
#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි

රු. 40.00
12797
රු. 511,880.00
එකතුව
12797
511,880.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
NLB 60th Anniversary Logo