• ඉරිදා
  • සඳුදා
  • අඟහරුවාදා
  • බදාදා
  • බ්‍රහස්පතින්දා
  • සිකුරාදා
  • සෙනසුරාදා
  • මීළඟ සුපිරි ත්‍යාගය

    රු. 3,284,778.40

එළඹෙන දිනුම් ඇදීම්


නවතම ප්‍රතිඵල: 550

වාරය: 550

දිනය: 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 සැප්තැම්බර් මස, 18 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 3,000,000.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 25,000.00
12
රු. 300,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 2,000.00
164
රු. 328,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 500.00
595
රු. 297,500.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
6867
රු. 1,373,400.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 120.00
7754
රු. 930,480.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 40.00
84902
රු. 3,396,080.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
26555
රු. 1,062,200.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 40.00
34927
රු. 1,397,080.00
එකතුව
161776
9,084,740.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00