නවතම ප්‍රතිඵල: 434

වාරය: 434

දිනය: 2023 මැයි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 මැයි මස, 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,526,624.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
1
රු. 500,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
32
රු. 480,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
360
රු. 360,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1304
රු. 260,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
15276
රු. 1,527,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
17368
රු. 1,042,080.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
189855
රු. 3,797,100.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
59350
රු. 1,187,000.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
78043
රු. 1,560,860.00
එකතුව
361589
10,715,440.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00