නවතම ප්‍රතිඵල: 372

වාරය: 372

දිනය: 2023 මාර්තු මස, 18 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 මාර්තු මස, 18 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,663,491.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
2
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
32
රු. 480,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
341
රු. 341,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1348
රු. 269,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
14713
රු. 1,471,300.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
16452
රු. 987,120.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
182241
රු. 3,644,820.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
57034
රු. 1,140,680.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
74859
රු. 1,497,180.00
එකතුව
347022
10,831,700.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00