නවතම ප්‍රතිඵල: 319

වාරය: 319

දිනය: 2023 ජනවාරි මස, 24 වන අඟහරුවාදා

  1. වෘශ්චික
  2. 10
  3. 21
  4. 46
  5. 59
  6. තව
<< සියල්ල බලන්න >>

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජනවාරි මස, 24 වන අඟහරුවාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,558,751.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
2
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
32
රු. 480,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
338
රු. 338,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1208
රු. 241,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
14104
රු. 1,410,400.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
15916
රු. 954,960.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
174095
රු. 3,481,900.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
54390
රු. 1,087,800.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
71548
රු. 1,430,960.00
එකතුව
331633
10,425,620.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00