නවතම ප්‍රතිඵල: 318

වාරය: 318

දිනය: 2023 ජනවාරි මස, 23 වන සඳුදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2023 ජනවාරි මස, 23 වන සඳුදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,541,394.80
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
2
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
28
රු. 420,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
306
රු. 306,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1291
රු. 258,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
13675
රු. 1,367,500.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
15610
රු. 936,600.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
171288
රු. 3,425,760.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
53495
රු. 1,069,900.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
70431
රු. 1,408,620.00
එකතුව
326126
10,192,580.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00