නවතම ප්‍රතිඵල: 258

වාරය: 258

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,544,381.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
1
රු. 500,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
28
රු. 420,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
283
රු. 283,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1083
රු. 216,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11924
රු. 1,192,400.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
13693
රු. 821,580.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
148633
රු. 2,972,660.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
46088
රු. 921,760.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
61098
රු. 1,221,960.00
එකතුව
282831
8,549,960.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00