නවතම ප්‍රතිඵල: 257

වාරය: 257

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 23 වන බදාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 23 වන බදාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,544,381.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
2
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
26
රු. 390,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
268
රු. 268,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
1089
රු. 217,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
11859
රු. 1,185,900.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
13337
රු. 800,220.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
146546
රු. 2,930,920.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
45844
රු. 916,880.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
60507
රු. 1,210,140.00
එකතුව
279478
8,919,860.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00