නවතම ප්‍රතිඵල: 238

වාරය: 238

දිනය: 2022 නොවැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 නොවැම්බර් මස, 04 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,530,616.60
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
1
රු. 500,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
16
රු. 240,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
265
රු. 265,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
967
රු. 193,400.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
10635
රු. 1,063,500.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
12154
රු. 729,240.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
131740
රු. 2,634,800.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
41150
රු. 823,000.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
54225
රු. 1,084,500.00
එකතුව
251153
7,533,440.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00