නවතම ප්‍රතිඵල: 195

වාරය: 195

දිනය: 2022 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 සැප්තැම්බර් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 4,908,678.40
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
2
රු. 1,000,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
31
රු. 465,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
215
රු. 215,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
963
රු. 192,600.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
9816
රු. 981,600.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
11097
රු. 665,820.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
123191
රු. 2,463,820.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
38491
රු. 769,820.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
50583
රු. 1,011,660.00
එකතුව
234389
7,765,320.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00