නවතම ප්‍රතිඵල: 147

වාරය: 147

දිනය: 2022 අගෝස්තු මස, 05 වන සිකුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 අගෝස්තු මස, 05 වන සිකුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 3,575,378.00
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
20
රු. 300,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
173
රු. 173,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
704
රු. 140,800.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
7098
රු. 709,800.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
8052
රු. 483,120.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
89149
රු. 1,782,980.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
27807
රු. 556,140.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
36568
රු. 731,360.00
එකතුව
169571
4,877,200.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00