නවතම ප්‍රතිඵල: 104

වාරය: 104

දිනය: 2022 ජූනි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2022 ජූනි මස, 23 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
සුපිරි ත්‍යාගය
ලග්නය සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 2,662,566.20
0
රු. 0.00
1 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 500,000.00
1
රු. 500,000.00
2 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 15,000.00
15
රු. 225,000.00
3 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
153
රු. 153,000.00
4 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
576
රු. 115,200.00
5 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
6819
රු. 681,900.00
6 වැනි
ලග්නය සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 60.00
7731
රු. 463,860.00
7 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
84097
රු. 1,681,940.00
8 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
26171
රු. 523,420.00
9 වැනි
ලග්නය ගැලපේ නම්
රු. 20.00
34493
රු. 689,860.00
එකතුව
160056
5,034,180.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00