නවතම ප්‍රතිඵල: 332

වාරය: 332

දිනය: 2021 අප්‍රේල් මස, 25 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 අප්‍රේල් මස, 25 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
77
රු. 77,000.00
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
136
රු. 27,200.00
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3400
රු. 340,000.00
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2006
රු. 100,300.00
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
48336
රු. 966,720.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
7439
රු. 148,780.00
එකතුව
61398
2,960,000.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo