නවතම ප්‍රතිඵල: 331

වාරය: 331

දිනය: 2021 අප්‍රේල් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 අප්‍රේල් මස, 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
4
රු. 400,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
82
රු. 82,000.00
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
181
රු. 36,200.00
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4090
රු. 409,000.00
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2246
රු. 112,300.00
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
56636
රු. 1,132,720.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
8749
රු. 174,980.00
එකතුව
71988
2,347,200.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00