නවතම ප්‍රතිඵල: 329

වාරය: 329

දිනය: 2021 අප්‍රේල් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 අප්‍රේල් මස, 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
4
රු. 400,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
84
රු. 84,000.00
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
163
රු. 32,600.00
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4120
රු. 412,000.00
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2326
රු. 116,300.00
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
58621
රු. 1,172,420.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
9051
රු. 181,020.00
එකතුව
74369
2,398,340.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo