නවතම ප්‍රතිඵල: 322

වාරය: 322

දිනය: 2021 මාර්තු මස, 14 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 මාර්තු මස, 14 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
1
රු. 100,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
67
රු. 67,000.00
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
133
රු. 26,600.00
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3468
රු. 346,800.00
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2018
රු. 100,900.00
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
49606
රු. 992,120.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
7675
රු. 153,500.00
එකතුව
62968
1,786,920.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo