නවතම ප්‍රතිඵල: 320

වාරය: 320

දිනය: 2021 මාර්තු මස, 07 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 මාර්තු මස, 07 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
2
රු. 200,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
56
රු. 56,000.00
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
139
රු. 27,800.00
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3556
රු. 355,600.00
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2010
රු. 100,500.00
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
49581
රු. 991,620.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
7731
රු. 154,620.00
එකතුව
63076
2,886,140.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo