නවතම ප්‍රතිඵල: 316

වාරය: 316

දිනය: 2021 පෙබරවාරි මස, 21 වන ඉරිදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2021 පෙබරවාරි මස, 21 වන ඉරිදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
1
රු. 1,000,000.00
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
3
රු. 300,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
68
රු. 68,000.00
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
155
රු. 31,000.00
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
3548
රු. 354,800.00
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
1986
රු. 99,300.00
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
49754
රු. 995,080.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
7583
රු. 151,660.00
එකතුව
63098
2,999,840.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo