නවතම ප්‍රතිඵල: 256

වාරය: 256

දිනය: 2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2020 ජනවාරි මස, 25 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
4
රු. 400,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
116
රු. 116,000.00
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
215
රු. 43,000.00
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4984
රු. 498,400.00
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2719
රු. 135,950.00
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
68882
රු. 1,377,640.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
10711
රු. 214,220.00
එකතුව
87631
2,785,210.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo