නවතම ප්‍රතිඵල: 242

වාරය: 242

දිනය: 2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා

දිනුම් බලන්න

ත්‍යාග රටාව - 2019 දෙසැම්බර් මස, 07 වන සෙනසුරාදා

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
1 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 14,000,000.00
0
රු. 0.00
2 වැනි
අංක 4 ගැලපේ නම්
රු. 1,000,000.00
0
රු. 0.00
3 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 100,000.00
5
රු. 500,000.00
4 වැනි
ඕනෑම අංක 3ක් ගැලපේ නම්
රු. 1,000.00
106
රු. 106,000.00
5 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 200.00
191
රු. 38,200.00
6 වැනි
ඕනෑම අංක 2ක් ගැලපේ නම්
රු. 100.00
4458
රු. 445,800.00
7 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර සහ ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 50.00
2576
රු. 128,800.00
8 වැනි
ඕනෑම අංකයක් ගැලපේ නම්
රු. 20.00
63405
රු. 1,268,100.00
9 වැනි
ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපේ නම්
රු. 20.00
9690
රු. 193,800.00
එකතුව
80431
2,680,700.00
 

Special Draw

#
ගැලපීමේ රටාව
ත්‍යාගය
ජයග්‍රාහකයින්
එකතුව
එකතුව
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo